Obywatelskie veto!

My obywatele oskarżamy Państwo Polskie w osobach Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego i Jego rządu, o łamanie naszych obywatelskich praw i umów społecznych, które przegłosowaliśmy w dwóch historycznych referendach.
Referendum w 1997 roku dotyczyło Ustawy Zasadniczej czyli Konstytucji RP. Ustawa ta zawiera artykuły dotyczące naszych obywatelskich praw, stanowi, że Rzeczypospolita Polska to dobro wspólne wszystkich obywateli, określa służebną rolę państwa względem  jej obywateli, wprowadza trójpodział władzy z niezależnym sądownictwem, przyznaje każdemu wolność wyznania, światopoglądu, zrzeszania się i prawa do protestów. Artykuł 14 Konstytucji RP. zapewnia wolność prasy i innych środków przekazu. Wszystkie te prawa są systematycznie łamane przez obecną władzę, a ostatnio proponowana przez rządzącą partię Ustawa przeciwko najpopularniejszej stacji telewizyjnej TVN i chęć wywłaszczenia jej właściciela, amerykańskiej spółki Discovery zagraża tak wolności słowa jak i stosunkom z naszym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi.
Nigdy się na to nie zgodzimy! Podobnie jak nie wyrazimy zgody na wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, o wstąpieniu do której zadecydowaliśmy w referendum w 2003 roku. Prawa nabyte głosami zdecydowanej większości obywateli nie mogą być podważane przez zmieniające się rządy.
Nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej oraz dwustronne umowy zawarte między innymi ze Stanami Zjednoczonymi, stanowią podstawę bezpieczeństwa Polski, a ich kwestionowanie zagraża polskiej racji stanu.
Przyjmując świadomie zasady obowiązujące w traktatach międzynarodowych przekazaliśmy część suwerenności w imię naszego bezpieczeństwa zewnętrznego i ochrony praw człowieka przed samowolą rządzących populistów, którzy pod hasłami nacjonalistycznymi tę suwerenność nam odbierają – metodycznie budując autorytarną władzę. Nie zgadzamy się, żeby o życiu milionów obywateli decydowały zmienne sympatie czy partykularne interesy partii rządzących.
Publikujemy nasze stanowisko apelując do organizacji obywatelskich o udostępnianie jego treści i podpisywanie się pod tym moralnym pozwem, pomimo że formalnie obywatele nie mają bezpośredniej możliwości oskarżenia swojego rządu i prezydenta o działania na szkodę państwa i obywateli. O ograniczaniu naszych obywatelskich praw: prawa do niezależnego sądu, do rzetelnej informacji w mediach publicznych, do swobody demonstrowania naszych poglądów, do wolności w podejmowaniu życiowych decyzji, do równego traktowania wszystkich obywateli bez względu na ich cechy, jak kolor skóry, przekonania, wiarę, czy seksualność – my także zamierzamy poinformować Organizacje i Instytucje Międzynarodowe, jako że sprawa dotyczy zasad przyjętych w umowach międzynarodowych.

Polska Dialogu, Zgody i Przyzwoitości, w imieniu grupy: Joanna Kasperska - aktorka; Andrzej Rejman - muzyk; Jan Rodowicz - ekonomista; Zofia Sanejko - specjalista ds. komunikacji marketingowej.
Obywatelskie Kolegium Reform, w imieniu Zespołu Usługowego: Piotr Rachtan – dziennikarz,
Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO): Tadeusz Korablin - ppłk w st. spocz., weteran, dyplomata, doktor nauk o bezpieczeństwie
Forum Długiego Stołu: Piotr Fogler, Paweł Bujalski, Piotr Krośnicki, Andrzej Machowski, Ryszard Pusz, Mateusz Wierzbicki, Krzysztof Siemieński, Łukasz Abgarowicz, Marek Borowik, Włodzimierz Retelski, Włodzimierz Grudziński, Łukasz Biedka, Jan Dworak, Andrzej Zozula, Paweł Śpiewak, Maciej Klimczak, Krzysztof Hagemejer;
Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich: w imieniu Zespołu Koordynacyjnego: Robert Krzysztoń - dziennikarz, publicysta;
Oraz:
prof. Andrzej Blikle; prof. zw. hab. Jerzy Rubach; prof. dr hab. Stanisław Faliński; prof. dr hab. Jerzy J. Kolarzowski; prof. Tadeusz Pilch - prezes  Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowanych Pedagogów; Maria Halamska - socjolog PAN; Krzysztof Gorlach - socjolog UJ; prof. dr hab.  Agnieszka Palej; Grażyna Siedlecka-Orzeł - nauczyciel akademicki; prof. dr hab. Danuta Urbaniak- Zając; Maja Komorowska - aktorka; Krystyna Janda - aktorka; Joanna Szczepkowska - aktorka; Krystyna Dębska-Olbrychska - teatrolog, kulturoznawca; Daniel Olbrychski - aktor; Dorota Stalińska - aktorka;  Stanisław Jaskułka - aktor; Agata Rzeszewska – aktorka; Jacek Kałucki – aktor; Izabella Olejnik - aktorka; Katarzyna Skolimowska - aktorka; Andrzej Dębski - aktor; Wojciech Fusek - dziennikarz; Elżbieta Bajon - producentka; Piotr Jaxa - operator filmowy; Maciej Kwiatkowski - ekonomista; Marcin Kwiatkowski - ekonomista, producent filmowy; Józef Pless - poeta; Rafał Maria Zagorowski - architekt; Janusz Hernik, - inżynier; prof. Alicja Parucka; Bożena Zielińska - handlowiec; Tadeusz Zieliński - przedsiębiorca budowlany; Agnieszka Biesiadecka - tłumaczka; Zdzisław Szklarzewicz - informatyk; Elżbieta Kieszkowska - adwokatka; Anna Jagiełło - obrót nieruchomościami; Olgierd Jagiełło - architekt; Anna Misia Zielińska - właścicielka firmy; Katarzyna Catt - pianistka, pedagog; Dariusz Kuźniar - pilot wycieczek, tłumacz; Mieczysław Szczepański – dziennikarz;
 

AKTUALNOŚCI

DSC_1732 (1).jpg

 PIO na  Paradzie Schumana

w Warszawie.  11 maja  2019 roku.

fot. Robert Krzysztoń

Odpowiedź prezydenta

Emmanuela Macrona

na list

Porozumienia Inicjatyw

Obywatelskich

Odpowiedź_prezydenta_Emmanuela_Macron.jp

20 kwietnia 2020 roku

Warszawa 2 lipca 2020 r

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

PRZYWRÓĆMY POLSCE PREZYDENTA!

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Poparliśmy w niej tego kandydata, których spełniał nasze indywidualne oczekiwania. Za dwa tygodnie staniemy przez wyborami binarnymi i odpowiemy na pytania: Czy chcemy ratowad demokrację czy pozwolid na postępujący i umacniający się autorytaryzm? Czy chcemy Polski bezpiecznej w integrującej się Europie, z szansami na swój dalszy rozwój cywilizacyjny, czy Polski dryfującej na coraz dalsze peryferia Europy i niebezpiecznie zbliżającej się do obszaru wpływów Kremla? Czy chcemy Polski pogłębiających się podziałów i wykluczeo społecznych, czy Polski odbudowującej swój kapitał społecznych oparty na wzajemnym zaufaniu? Żadne oczekiwania, dążenia i nadzieje nie zostaną zrealizowane, jeśli nie uratujemy resztek naszej demokracji i nie obronimy Konstytucji, rozpoczynając proces odbudowy demokratycznego paostwa prawa. W obecnych warunkach droga jest jedna i musi to byd wspólna droga demokratycznej prawicy, centrum i lewicy. Pierwszym na niej krokiem powinno byd pozbawienie PiS władzy absolutnej. Niezbędne jest rozbicie rabunkowej i korupcyjnej zgodności interesów wszystkich elementów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Musi zniknąd monopol obozu „zjednoczonej prawicy”, który pozbawia obywateli jakiejkolwiek nad nią kontroli i pozwala niszczyd kolejne demokratyczne instytucje stanowiące gwarancję społecznego bezpieczeostwa. Żeby tak się stało, wznieśmy się dzisiaj ponad nasze egoizmy i partykularyzmy. Naszym głosem możemy pozbawid niedemokratyczny ośrodek decyzyjny z Nowogrodzkiej - gardzący wartościami, oraz godnością i uczuciami ludzi - możliwości sterowania Prezydentem RP. Naszym głosem możemy odwrócid zły bieg historii. Naszym głosem możemy sprawid, że Polska zacznie wracad do Europy, a Europa do Polski. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, także do tych, którzy nie uczestniczą w wyborach, do całej opozycji obywatelskiej i partyjnej, do młodzieży, której udział w wyborach jest tak istotny, do zwolenników pozostałych kontrkandydatów Dudy i do nich samych - oddajmy nasz głos na Rafała Trzaskowskiego. Za dwa tygodnie Polska może zacząd wyglądad zupełnie inaczej. Sprawmy, żeby tak się stało i wybierzmy Prezydenta niezależnego od obecnej władzy.

APEL

POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

DO WYBORCÓW, KANDYDATÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU

30 kwietnia 2020 roku

 

DO OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ
Stanowisko Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

 

Środowiska współtworzące Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, uznają planowane na maj tego roku wybory prezydenckie za farsę wyborczą. Jest to kolejny krok na drodze łamania prawa i, co krytycznie ważne, przekroczenie granicy, jaką stanowi fizyczne bezpieczeństwo obywateli RP. Nie uznajemy tej demonstracji pogardy dla reguł demokratycznych za prawowity akt wyborczy. Nie będziemy brali w nim udziału. Nie zamierzamy legitymizować - w jakiejkolwiek formie -  tego przejawu przemocy.

Ze zdumieniem obserwujemy postawę partii opozycyjnych, opowiadających się za demokracją i szacunkiem dla praw człowieka, a jednocześnie nadal deklarujących swój czynny udział w tym niekonstytucyjnym głosowaniu. Jesteśmy w sytuacji granicznej, jedynym godnym zachowaniem jest – naszym zdaniem – powiedzenie: non possumus! Nie możemy godzić się na zamach stanu, połączony z przestępczym narażeniem zdrowia i życia obywateli. Nie można przeciwstawiać się mu biorąc jednocześnie w nim udział. Nie można uczestniczyć w grze politycznej sprzecznej z głoszonymi pryncypiami.

Rozumiemy, że opozycja parlamentarna znajduje się w trudnym położeniu. Jest zmuszona do nieustannej konfrontacji z przeciwnikiem, który nie waha się stosować całego arsenału fauli i nieuczciwych metod. W tej nierównej walce atutem opozycji powinna być wspólnota celu i zasad łączących ją z obywatelskimi ruchami demokratycznymi. Doświadczenia ostatnich pięciu lat nie są w tej materii zachęcające. Nie da się bronić tezy o istotnym otwarciu struktur parlamentarnej opozycji na rzetelne partnerstwo z całym wachlarzem obywatelskich inicjatyw. Tymczasem warunkiem niezbędnym korzystania z zasobu aksjologicznej i strategicznej wspólnoty  jest wzajemne zaufanie. Utrzymanie naszego poparcia i zaufania wymaga od Was dzisiaj zajęcia postawy jednoznacznej. Tego od Was oczekujemy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ugrupowania opozycyjne reprezentują pluralistyczne spektrum światopoglądów i programów. Zabiegają również o swoje interesy. Jest to zjawisko w warunkach niezagrożonej demokracji zrozumiałe. Dziś jednak demokracja jest zagrożona.

Polska znalazła się w dramatycznym położeniu. Ponosimy odpowiedzialność za kształt wspólnych spraw i ze swojej postawy będziemy zmuszeni zdać relację przed Historią i własnym sumieniem. Zaczyna to dostrzegać nawet część obozu władzy. W polityce czasami nie ma dobrego wyjścia i nie wiadomo jak się zachować. Wtedy najlepiej zachować się przyzwoicie.

Od kilku tygodni mamy do czynienia z coraz bardziej agresywnymi, niekonstytucyjnymi i oderwanymi od realiów otaczającej nas rzeczywistości, deklaracjami obozu władzy o gotowości do przeprowadzenia wyborów w maju, a więc w terminie ustalonym przed wybuchem epidemii. Władza udaje, że nie zdaje sobie sprawy z nierównego traktowania kandydatów, w tym ich dostępu do mediów narodowych. Udaje także, że nie dostrzega wyraźnie uprzywilejowanej pozycji urzędującego prezydenta, który swoją niczym nieuzasadnioną obecność w przestrzeni publicznej wykorzystuje, jako element kampanii wyborczej, podczas gdy pozostali kandydaci są poddani rygorowi zakazu organizowania zgromadzeń.

 

Za najbardziej jednak naganne uważamy ignorowanie warunków, jakim powinien podlegać proces wyborczy, a mianowicie ich powszechność, tajność, równość i bezpośredniość. Przygotowywane na kolanie zasady regulujące proponowane głosowanie korespondencyjne nie spełniają żadnego z tych warunków. Najważniejsze jest jednak to, że rządzący ignorują zagrożenia, jakie dla życia i zdrowia Obywatelek i Obywateli niosą ze sobą wybory w okresie światowej pandemii wirusa, który nie został jeszcze w pełni rozpoznany i wobec którego nadal pozostajemy bezbronni.

 

Forsowane korespondencyjne wybory, z wielu powodów, nie spełniają wymogów określonych w artykule 96 Konstytucji RP oraz Kodeksie Wyborczym, a więc nie są aktem praworządnym i nie mogą legitymizować wybranego w ten sposób Prezydenta. W szczególności nasz sprzeciw budzi odsunięcie od ich przygotowania i przeprowadzenia Państwowej Komisji Wyborczej i samorządów oraz zastąpienie ich przez partyjnych urzędników państwowych.

 

Dlatego apelujemy do wszystkich Obywatelek, Obywateli i Organizacji, dla których wartość nadrzędną stanowią wolność i bezpieczeństwo zapewniane w granicach demokratycznego porządku prawnego, do nieuznania tak zorganizowanych wyborów i ich wyniku. Dzisiaj, w obliczu niebywałej arogancji i buty obozu władzy, ignorującego własne nakazy i zakazy, tak restrykcyjnie egzekwowane wobec Obywatelek i Obywateli, potrzebna jest szczególnie nasza jedność i jednolity front sprzeciwu.

 

Oczekujemy także, że Kandydatka i Kandydaci do urzędu Prezydenta RP, którym nie było dane staną do równej walki wyborczej z Andrzejem Dudą, zajmą solidarnie jasne i jednoznaczne stanowisko wobec zamiarów obozu władzy. Nie powinni oni bowiem w żaden sposób legitymizować jej poczynań.

 

Pamiętajcie Szanowni Kandydaci, że w rocie przysięgi Prezydenta RP znajdują się także następujące słowa: „a dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie najwyższym nakazem”. Jako wyborcy mamy prawo oczekiwać, że dla Was obrona i ochrona owych wartości rzeczywiście stanowi i stanowić będzie najwyższy nakaz.

PETYCJA OBYWATELI
 – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Świadomi zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, które niesie panująca epidemia, żądamy od władz państwowych przesunięcia terminu wyborów prezydenckich co najmniej do jesieni.


Gromadzone na potrzeby pięciuset tysięcy członków komisji wyborczych w całym kraju środki ochrony osobistej, trzeba natychmiast przekazać do dyspozycji szpitali, ratowników pogotowia, strażaków i policji. 


W imieniu ofiar zarażonych wirusem w toku przygotowań i procedur wyborczych, także związanych z już przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi, będziemy dochodzili odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej wobec decydentów.


Apelujemy do wszystkich organizacji obywatelskich o powstrzymanie się od delegowania przedstawicieli do komisji wyborczych z uwagi na troskę o ich zdrowie. Musimy tak postąpić, niezależnie od decyzji o udziale w wyborach, jaką podejmą politycy.


Apelujemy do obywateli o podejmowanie wspólnych działań, od poziomu sublokalnego i lokalnego, aby nikt nie pozostał bez potrzebnej pomocy.


Domagamy się pełnej i rzetelnej informacji o stanie i przygotowaniu lokalnych placówek służby zdrowia do walki z epidemią oraz informacji o ilości osób zakażonych i zmarłych w poszczególnych miejscowościach (odnotowujemy przypadki zakazu podawania informacji wprowadzane przez wojewodów).


Oczekujemy ścisłej współpracy działaczy samorządowych z obywatelami w każdej gminie i powiecie w egzekwowaniu pełnej i prawdziwej informacji od urzędników i podawanie ich do publicznej wiadomości.
 

Napisz do nas!