INFORMACJE

ARTYKUŁY

AKTUALNOŚCI

DSC_1732 (1).jpg

 PIO na  Paradzie Schumana

w Warszawie.  11 maja  2019 roku.

fot. Robert Krzysztoń

Odpowiedź prezydenta

Emmanuela Macrona

na list

Porozumienia Inicjatyw

Obywatelskich

Odpowiedź_prezydenta_Emmanuela_Macron.jp

Warszawa 2 lipca 2020 r

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

PRZYWRÓĆMY POLSCE PREZYDENTA!

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Poparliśmy w niej tego kandydata, których spełniał nasze indywidualne oczekiwania. Za dwa tygodnie staniemy przez wyborami binarnymi i odpowiemy na pytania: Czy chcemy ratowad demokrację czy pozwolid na postępujący i umacniający się autorytaryzm? Czy chcemy Polski bezpiecznej w integrującej się Europie, z szansami na swój dalszy rozwój cywilizacyjny, czy Polski dryfującej na coraz dalsze peryferia Europy i niebezpiecznie zbliżającej się do obszaru wpływów Kremla? Czy chcemy Polski pogłębiających się podziałów i wykluczeo społecznych, czy Polski odbudowującej swój kapitał społecznych oparty na wzajemnym zaufaniu? Żadne oczekiwania, dążenia i nadzieje nie zostaną zrealizowane, jeśli nie uratujemy resztek naszej demokracji i nie obronimy Konstytucji, rozpoczynając proces odbudowy demokratycznego paostwa prawa. W obecnych warunkach droga jest jedna i musi to byd wspólna droga demokratycznej prawicy, centrum i lewicy. Pierwszym na niej krokiem powinno byd pozbawienie PiS władzy absolutnej. Niezbędne jest rozbicie rabunkowej i korupcyjnej zgodności interesów wszystkich elementów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Musi zniknąd monopol obozu „zjednoczonej prawicy”, który pozbawia obywateli jakiejkolwiek nad nią kontroli i pozwala niszczyd kolejne demokratyczne instytucje stanowiące gwarancję społecznego bezpieczeostwa. Żeby tak się stało, wznieśmy się dzisiaj ponad nasze egoizmy i partykularyzmy. Naszym głosem możemy pozbawid niedemokratyczny ośrodek decyzyjny z Nowogrodzkiej - gardzący wartościami, oraz godnością i uczuciami ludzi - możliwości sterowania Prezydentem RP. Naszym głosem możemy odwrócid zły bieg historii. Naszym głosem możemy sprawid, że Polska zacznie wracad do Europy, a Europa do Polski. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, także do tych, którzy nie uczestniczą w wyborach, do całej opozycji obywatelskiej i partyjnej, do młodzieży, której udział w wyborach jest tak istotny, do zwolenników pozostałych kontrkandydatów Dudy i do nich samych - oddajmy nasz głos na Rafała Trzaskowskiego. Za dwa tygodnie Polska może zacząd wyglądad zupełnie inaczej. Sprawmy, żeby tak się stało i wybierzmy Prezydenta niezależnego od obecnej władzy.

20 kwietnia 2020 roku

APEL

POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH

DO WYBORCÓW, KANDYDATÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU

30 kwietnia 2020 roku

 

DO OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ
Stanowisko Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

 

Środowiska współtworzące Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, uznają planowane na maj tego roku wybory prezydenckie za farsę wyborczą. Jest to kolejny krok na drodze łamania prawa i, co krytycznie ważne, przekroczenie granicy, jaką stanowi fizyczne bezpieczeństwo obywateli RP. Nie uznajemy tej demonstracji pogardy dla reguł demokratycznych za prawowity akt wyborczy. Nie będziemy brali w nim udziału. Nie zamierzamy legitymizować - w jakiejkolwiek formie -  tego przejawu przemocy.

Ze zdumieniem obserwujemy postawę partii opozycyjnych, opowiadających się za demokracją i szacunkiem dla praw człowieka, a jednocześnie nadal deklarujących swój czynny udział w tym niekonstytucyjnym głosowaniu. Jesteśmy w sytuacji granicznej, jedynym godnym zachowaniem jest – naszym zdaniem – powiedzenie: non possumus! Nie możemy godzić się na zamach stanu, połączony z przestępczym narażeniem zdrowia i życia obywateli. Nie można przeciwstawiać się mu biorąc jednocześnie w nim udział. Nie można uczestniczyć w grze politycznej sprzecznej z głoszonymi pryncypiami.

Rozumiemy, że opozycja parlamentarna znajduje się w trudnym położeniu. Jest zmuszona do nieustannej konfrontacji z przeciwnikiem, który nie waha się stosować całego arsenału fauli i nieuczciwych metod. W tej nierównej walce atutem opozycji powinna być wspólnota celu i zasad łączących ją z obywatelskimi ruchami demokratycznymi. Doświadczenia ostatnich pięciu lat nie są w tej materii zachęcające. Nie da się bronić tezy o istotnym otwarciu struktur parlamentarnej opozycji na rzetelne partnerstwo z całym wachlarzem obywatelskich inicjatyw. Tymczasem warunkiem niezbędnym korzystania z zasobu aksjologicznej i strategicznej wspólnoty  jest wzajemne zaufanie. Utrzymanie naszego poparcia i zaufania wymaga od Was dzisiaj zajęcia postawy jednoznacznej. Tego od Was oczekujemy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ugrupowania opozycyjne reprezentują pluralistyczne spektrum światopoglądów i programów. Zabiegają również o swoje interesy. Jest to zjawisko w warunkach niezagrożonej demokracji zrozumiałe. Dziś jednak demokracja jest zagrożona.

Polska znalazła się w dramatycznym położeniu. Ponosimy odpowiedzialność za kształt wspólnych spraw i ze swojej postawy będziemy zmuszeni zdać relację przed Historią i własnym sumieniem. Zaczyna to dostrzegać nawet część obozu władzy. W polityce czasami nie ma dobrego wyjścia i nie wiadomo jak się zachować. Wtedy najlepiej zachować się przyzwoicie.

Od kilku tygodni mamy do czynienia z coraz bardziej agresywnymi, niekonstytucyjnymi i oderwanymi od realiów otaczającej nas rzeczywistości, deklaracjami obozu władzy o gotowości do przeprowadzenia wyborów w maju, a więc w terminie ustalonym przed wybuchem epidemii. Władza udaje, że nie zdaje sobie sprawy z nierównego traktowania kandydatów, w tym ich dostępu do mediów narodowych. Udaje także, że nie dostrzega wyraźnie uprzywilejowanej pozycji urzędującego prezydenta, który swoją niczym nieuzasadnioną obecność w przestrzeni publicznej wykorzystuje, jako element kampanii wyborczej, podczas gdy pozostali kandydaci są poddani rygorowi zakazu organizowania zgromadzeń.

 

Za najbardziej jednak naganne uważamy ignorowanie warunków, jakim powinien podlegać proces wyborczy, a mianowicie ich powszechność, tajność, równość i bezpośredniość. Przygotowywane na kolanie zasady regulujące proponowane głosowanie korespondencyjne nie spełniają żadnego z tych warunków. Najważniejsze jest jednak to, że rządzący ignorują zagrożenia, jakie dla życia i zdrowia Obywatelek i Obywateli niosą ze sobą wybory w okresie światowej pandemii wirusa, który nie został jeszcze w pełni rozpoznany i wobec którego nadal pozostajemy bezbronni.

 

Forsowane korespondencyjne wybory, z wielu powodów, nie spełniają wymogów określonych w artykule 96 Konstytucji RP oraz Kodeksie Wyborczym, a więc nie są aktem praworządnym i nie mogą legitymizować wybranego w ten sposób Prezydenta. W szczególności nasz sprzeciw budzi odsunięcie od ich przygotowania i przeprowadzenia Państwowej Komisji Wyborczej i samorządów oraz zastąpienie ich przez partyjnych urzędników państwowych.

 

Dlatego apelujemy do wszystkich Obywatelek, Obywateli i Organizacji, dla których wartość nadrzędną stanowią wolność i bezpieczeństwo zapewniane w granicach demokratycznego porządku prawnego, do nieuznania tak zorganizowanych wyborów i ich wyniku. Dzisiaj, w obliczu niebywałej arogancji i buty obozu władzy, ignorującego własne nakazy i zakazy, tak restrykcyjnie egzekwowane wobec Obywatelek i Obywateli, potrzebna jest szczególnie nasza jedność i jednolity front sprzeciwu.

 

Oczekujemy także, że Kandydatka i Kandydaci do urzędu Prezydenta RP, którym nie było dane staną do równej walki wyborczej z Andrzejem Dudą, zajmą solidarnie jasne i jednoznaczne stanowisko wobec zamiarów obozu władzy. Nie powinni oni bowiem w żaden sposób legitymizować jej poczynań.

 

Pamiętajcie Szanowni Kandydaci, że w rocie przysięgi Prezydenta RP znajdują się także następujące słowa: „a dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie najwyższym nakazem”. Jako wyborcy mamy prawo oczekiwać, że dla Was obrona i ochrona owych wartości rzeczywiście stanowi i stanowić będzie najwyższy nakaz.

PETYCJA OBYWATELI
 – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Świadomi zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli, które niesie panująca epidemia, żądamy od władz państwowych przesunięcia terminu wyborów prezydenckich co najmniej do jesieni.


Gromadzone na potrzeby pięciuset tysięcy członków komisji wyborczych w całym kraju środki ochrony osobistej, trzeba natychmiast przekazać do dyspozycji szpitali, ratowników pogotowia, strażaków i policji. 


W imieniu ofiar zarażonych wirusem w toku przygotowań i procedur wyborczych, także związanych z już przeprowadzonymi wyborami uzupełniającymi, będziemy dochodzili odpowiedzialności karnej i konstytucyjnej wobec decydentów.


Apelujemy do wszystkich organizacji obywatelskich o powstrzymanie się od delegowania przedstawicieli do komisji wyborczych z uwagi na troskę o ich zdrowie. Musimy tak postąpić, niezależnie od decyzji o udziale w wyborach, jaką podejmą politycy.


Apelujemy do obywateli o podejmowanie wspólnych działań, od poziomu sublokalnego i lokalnego, aby nikt nie pozostał bez potrzebnej pomocy.


Domagamy się pełnej i rzetelnej informacji o stanie i przygotowaniu lokalnych placówek służby zdrowia do walki z epidemią oraz informacji o ilości osób zakażonych i zmarłych w poszczególnych miejscowościach (odnotowujemy przypadki zakazu podawania informacji wprowadzane przez wojewodów).


Oczekujemy ścisłej współpracy działaczy samorządowych z obywatelami w każdej gminie i powiecie w egzekwowaniu pełnej i prawdziwej informacji od urzędników i podawanie ich do publicznej wiadomości.
 

Napisz do nas!

Napisz do nas