Warszawa, 20.02. 2019 r.

Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich

Uchwała nr 1

§ 1

10 lutego na spotkaniu w Warszawie ukonstytuowała się Komisja Porozumiewawcza Ruchów Demokratycznych.

13 lutego w trakcie wideokonferencji uczestnicy spotkania zaproponowali zmianę nazwy Komisji Porozumiewawczej Ruchów Demokratycznych na Koalicja Ruchów Obywatelskich i określili rolę, zadania, skład i tryb pracy tego forum.

§ 2

Rolą Koalicji Ruchów Obywatelskich jest określanie i koordynacja wspólnych przedsięwzięć oraz możliwych obszarów współpracy przy realizacji zadań wynikających z Manifestu Programowego, przyjętego 5 stycznia 2019 roku przez uczestników II Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

§ 3

Uczestnicy Koalicji zobowiązują się do zachowania neutralności w sprawach dotyczących indywidualnych działań lub inicjatyw każdego ze środowisk i będą wystrzegali się krytyki takich działań i inicjatyw chyba, że owe działania i inicjatywy naruszałyby porządek konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej lub zapisy Manifestu Programowego.

§ 4

Koalicja Ruchów Obywatelskich ma charakter otwarty. W jej skład wchodzą organizacje, ruchy i inicjatywy oraz „osoby indywidualne”, które zadeklarują swoje poparcie dla Manifestu Programowego Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Nowi członkowie zarówno w formie zrzeszonej jak i osoby indywidualne będą przyjmowani w skład Koalicji  w drodze konsensusu lub gdy go zabraknie w drodze głosowania. Każda organizacja ma prawo wystąpić z Koalicji uzasadniając swoją decyzję na forum zebrania plenarnego, które ma obowiązek wydać komunikat w tej sprawie do wszystkich członków KRO.

§ 5

Decyzje Koalicji Ruchów Obywatelskich przyjmowane są demokratycznie, na zebraniach plenarnych w drodze konsensusu. W przypadku jego braku w drodze głosowania i zapadają większością głosów za wyjątkiem najważniejszych spraw wtedy decyzje zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uczestników Koalicji . Tryb głosowania jest każdorazowo uzgadniany przez uczestników spotkania w drodze konsensusu. W przypadku jego braku w drodze głosowania wtedy decyzja o jego trybie zapada większością głosów. Zebrania plenarne i głosowania mogą być prowadzone drogą elektroniczną (także w trybie obiegowym). organizacje, ruchy i inicjatywy oraz „osoby indywidualne” wyrażające zdanie odrębne nie są zobligowane do stosowania się do przyjętych decyzji. Nie zgłoszenie sprzeciwu do przesłanego projektu decyzji / uchwały w ciągu 7 dni traktowane jest jako akceptacja propozycji. Przyjmuje się poniższy klucz wagi głosów podczas głosowań:

Organizacje rejestrowane i stowarzyszenia zwykłe  (stowarzyszenia i fundacje) z prawem 1 głosu

Oddziały terenowe ogólnopolskich organizacji rejestrowanych nie mniejsze niż 10 osób z prawem 1 głosu

Nieformalne ruchy obywatelskie (w tym inicjatywy, konwersatoria, kluby dyskusyjne) z prawem 1 głosu

Osoby indywidualne , których głosy liczone są łącznie jako 1 głos na każdych 10 osób.

§ 6

Bieżące prace Koalicji Ruchów Obywatelskich i jej grup zadaniowych koordynuje Zespół Koordynacyjny, składający się z 5-7 członków – przedstawicieli organizacji i środowisk obywatelskich (formalnych i nieformalnych) oraz osób indywidualnych, wybieranych przez KRO na okres jednego roku. Organizacja i ruchy  obywatelskie może zgłosić do składu Zespołu maksymalnie dwie osoby. Zespół wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Skarbnika. Przewodniczący podlega rotacji co pół roku. Zespół Koordynacyjny w całości i każdy jego członek z osobna może być odwołany przez zebranie plenarne Koalicji Ruchów Obywatelskich. Pierwszy zespół zostanie powołany w składzie 5 osobowym. Pozostałe 2 osoby zostaną dokooptowane w miarę potrzeb rozszerzenia zakresu realizowanych działań.

§ 7

Każde 3 organizacje i/lub 3 nieformalne ruchy obywatelskie i/lub 20 osób indywidualnych, uczestników Koalicji Ruchów Obywatelskich mają prawo wnioskować do Zespołu Koordynacyjnego o zwołanie zebrania plenarnego, przestawiając propozycję jego agendy.

§ 8

Swoje zadania Koalicja Ruchów Obywatelskich realizuje w obszarach tematycznych, zgodnie z Manifestem Programowym. Koalicja Ruchów Obywatelskich powoła Grupy Tematyczne, w skład których wejdą osoby zgłaszające gotowość do pracy w nich. Grupy te określą sposoby koordynacji i komunikacji wewnętrznej na swoich pierwszych spotkaniach oraz wyznaczą osoby kontaktowe do współpracy i prowadzenia uzgodnień z pozostałymi Grupami oraz z Zespołem Koordynacyjnym. Każda z Grup ma prawo wnioskować do Zespołu Koordynacyjnego o zwołanie zebrania plenarnego Koalicji Ruchów Obywatelskich, przestawiając propozycję jego agendy.

§ 9

Wszyscy uczestnicy Koalicji , którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych (imion, nazwisk i adresów e-mail) w celach działalności Koalicji Ruchów Obywatelskich będą mieli wgląd do całej korespondencji mailowej wymienianej pomiędzy nimi, w trybie „odpowiedz wszystkim ”. Pozostałe osoby, które takiej zgody nie wyrażą, będą otrzymywać informacje za pośrednictwem zespołu Koordynacyjnego jako administratora danych osobowych w Rozumieniu RODO. Zespół Koordynacyjny przygotowuje propozycję agendy kolejnych spotkań Koalicji oraz projekty dokumentów, podlegających procedowaniu na jej zebraniach plenarnych.

§ 10

Zespół Koordynacyjny ustala podział kompetencji i odpowiedzialności wskazując imiennie osoby ze swojego składu odpowiedzialne za poszczególne sfery swojego działania, w tym zwłaszcza za sferę: organizacyjną, programową, finansową, komunikacji wewnętrznej, komunikacji zewnętrznej.

§ 11

W celu sprawnej organizacji pracy Koalicji Ruchów Obywatelskich Zespół Koordynacyjny może powołać sekretariat.

------

Ps. Ostatecznie Koalicja Ruchów Obywatelskich przyjęła nazwę Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich