Obywatelskie Kolegium Reform i Fundacja Centrum Prasowe organizuje debatę on-line poświęconą Kulturze. Do udziału zapraszamy autorów programów (reform) z obszaru kultury - zarówno przedstawicieli demokratycznych partii opozycyjnych, jak i środowisk artystów i twórców, oraz publicystów.

Jako temat pierwszej debaty proponujemy Kulturę, gdyż uznajemy jej fundamentalne znaczenie dla prawidłowego rozwoju jednostki i całej społeczności (Załącznik 1 „Dlaczego Kultura”).

Przygotowaliśmy zestawienie waszych partyjnych programów, zaskakująco zbieżnych, dodaliśmy też nasze - obywateli propozycje

Nasz główny postulat to: prowadzenie przez media publiczne polityki kulturalnej w oparciu o wartości ogólnoludzkie, i nacisk na edukację poprzez Kulturę i edukacyjne programy.

Na spotkanie oprócz przedstawicieli wszystkich opozycyjnych ugrupowań, zapraszamy też uznane autorytety z dziedziny Kultury, zwłaszcza ludzi, którzy odnieśli sukcesy międzynarodowe, tak by mogli podzielić się z nami swoją wiedzą o tym, jak w świecie funkcjonuje Kultura, o jej instytucjach i finansach w innych krajach.

To pierwsze spotkanie stałoby się testem wiarygodności na rzeczywiste otwarcie na różne środowiska społeczne, na gotowość dialogu i współpracy, której całkowity brak tak krytycznie oceniamy w obecnej polityce „Dobrej zmiany”

Celem debaty jest wstępne uzgodnienie (zarysowanie?) wspólnych postulatów istotnych dla wszystkich ugrupowań i organizacji doradczych - co pozwoliłoby wypracować strategię działań w obszarze kultury – przyjętą do realizacji przez wszystkie partie demokratyczne pretendujące do władzy.

Załączamy pakiet programów, które zostały opublikowane, oraz zestawienie zbiorcze ukazujące, które programy są wspólne. (Załącznik nr 2). Prosimy o zgłoszenie nam, które z punktów programów innych organizacji są przez Waszą akceptowalne (przez Was do przyjęcia).

Zwracamy się o wyznaczenie do udziału w debacie kompetentnego w dziedzinie kultury przedstawiciela Waszej organizacji, z którym uzgodnimy jej termin i formę.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail adres: