• P-I-O

Stanowisko „FORUM DŁUGIEGO STOŁU”

Przekładany Państwu materiał jest efektem dyskusji prowadzonych w gronie ludzi z

pewnym doświadczeniem społecznym i politycznym, które niezobowiązująco

nazwaliśmy Forum Długiego Stołu. W ich wyniku powstało wiele opracowań

szczegółowych, które uznaliśmy za ważne dla odbudowy polskiej państwowości po

rządach PiS-u. Konkluzje z tych dokumentów zawarliśmy w załączonych tezach,

wyrażając nadzieję, ze mogą stać się inspiracją dla współdziałania całej

demokratycznej opozycji.

Koordynator: Piotr Krośnicki tel. 600 941 641, mail: p.krosnicki@sd.pl


Stanowisko powstało w ramach prac „FORUM DŁUGIEGO STOŁU”, w którym

uczestniczą: Paweł Barański, Marek Borowik, Łukasz Biedka, Paweł

Bujalski, Zbigniew Bujak, Jan Dworak, Piotr Fogler, Włodzimierz Grudziński, Mirosław

Hanusz, Aleksander Hebda, Miłosz Hodun, Krzysztof Janik, Maciej Klimczak, Alina

Kozińska, Piotr Krośnicki, Robert Krzysztoń, Jan Król, Dariusz Kowalski,

Andrzej Machowski, Wiktor Mikusiński, Zbigniew Najbauer, Sławomir Najniger, Mirosław

Odorowski, Jan Ordyński, Paweł Piskorski, Kazimierz Porębski,

Andrzej Potocki, Ryszard Pusz, Jan Rodowicz, Andrzej Sadowski, Witold Sielewicz, Wanda

Sielewicz, Krzysztof Siemieński, Tomasz Sieradz, Wiesław Sikorski, Robert Soszyński, Lech

Stefański, Jacek Szymanderski, Tadeusz Szumowski, Janusz Warakomski, Jacek

Wiśniewski, Kazimierz Wóycicki, Jacek Zdrojewski, Andrzej Zozula

oraz uczestniczyli: Wojciech Borowik, Jan Lityński, ks. Stanisław Opiela, Henryk Wujec.


DROGA OPOZYCJI DO ZWYCIĘSTWA


Najbliższe wybory parlamentarne stwarzają możliwość odebrania władzy

demagogom i populistom. Piszemy „stwarzają możliwość”, gdyż wymagają

współpracy pomiędzy różnorodnymi partiami politycznymi parlamentarnymi i

pozaparlamentarnymi ugrupowaniami. Konieczne jest włączenie do koalicji

demokratycznej organizacji niesformalizowanych, ruchów społecznych, opozycji

ulicznej - to wśród nich szukać należy brakujących głosów, które urealnią przyszłe

wyborcze zwycięstwo. Poparcia należy szukać także wśród tych, którzy z Szawła

zechcą stać się Pawłami rozumiejąc, że dotychczas realizowana polityka prowadzi

Polskę donikąd. Albo razem, albo Polska wpadnie w czarną dziurę, z której szybko

się nie wydostanie.

Tak szeroka i zgodna reprezentacja, ale przede wszystkim świadomość konieczności

ciężkiej pracy, pozwala myśleć o zdobyciu 307 mandatów i naprawie państwa,

zbudowaniu nowego porządku polityczno-prawnego. 307 mandatów pozwoli

przekształcić parlament w Konstytuantę. Oznacza to zarazem, że partie

parlamentarne będą musiały ograniczyć apetyt na miejsca w Sejmie, a grupy

pozaparlamentarne mieć świadomość ograniczonej ilości miejsc i potrzeby

miarkowania oczekiwań i ambicji. Najważniejszą konsekwencją tak budowanej listy

wyborczej jest możliwość wyboru kandydata na podstawie indywidualnej oceny

dokonywanej przez wyborcę, bez potrzeby przypisywania go określonej grupy. A to

już szansa na parlament z liczną reprezentacją demokratów, ale również wiarygodny

i kompetentny.

Trzeba jednocześnie wyraźnie powiedzieć z kim nie jest nam po drodze. Na pewno

z fanatykami Zjednoczonej Prawicy, zwolennikami autorytarnego modelu władzy.

A także marszem niepodległości, nacjonalistami, organizacjami pro life, grupami

faszystów, antysemitami, homofobami, rasistami itp. Wyraźne zakreślenie granic,

których nie przekroczymy w budowie ładu państwowego i społecznego, ułatwi

wyborcom opowiedzenie się po stronie tak kształtowanej koalicji.

Oczekujemy, że koalicja zaprezentuje uzgodnioną wizję projektowanych zmian.

Wymagają one intelektualnej wyobraźni i politycznej odwagi. Rozstania się z

dotychczasową rutyną i wyrobionymi przez lata nawykami. Liczymy, że wśród

propozycji znajdą się wybrane z tych, nad którymi w różnych grupach pracujemy.


Za najważniejsze hasła programowe uznajemy:


Praworządność.

Konstytucyjna większość pozwoli zlikwidować Trybunał

Konstytucyjny i przekazać jego kompetencje Sądowi Najwyższemu.

Krajowa Rada Sądownictwa wybierana będzie spośród sędziów i przez sędziów

oraz przez Sejm i Senat spośród dr habilitowanych prawa rekomendowanych przez

senaty uczelni akademickich.

Należy wprowadzić zasadę, że zawód sędziego stanowi ukoronowanie kariery

prawniczej, wobec tego sędzią może zostać prawnik z piętnastoletnim

doświadczeniem w kwalifikowanym zawodzie prawniczym, który ukończył 40 lat.

Dla rozstrzygania drobnych spraw cywilnych oraz spraw z zakresu wykroczeń

należy wprowadzić instytucję sędziego pokoju, prawnika wybieranego w wyborach

powszechnych na terenie gminy.

Prokurator wojewódzki (regionalny) i powiatowy (rejonowy) wybierany być

powinien w wyborach powszechnych na obszarze odpowiednio województwa lub

powiatu. Kompetencje Ministra Sprawiedliwości sprowadzać się będą do

projektowania budżetu prokuratury oraz powoływania prokuratora specjalnego dla

wyjaśnienia spraw związanych z nieprawidłowościami wykonywania władzy

wykonawczej.


Świeckie państwo.

Wiara i religia jest osobistą sprawą każdego człowieka, a

państwo nie może preferować żadnej religii, a zwłaszcza zamieniać jej zasad i

dogmatów w normy prawne. Wyznawane poglądy religijne nie mogą także mieć

wpływu na wykonywaną pracę opłacaną z pieniędzy podatników. Za sprzeczne z

zasadą państwa neutralnego uznajemy tzw. klauzulę sumienia w odniesieniu do

zawodów związanych z usługami publicznymi. Państwo równo traktuje wszystkich

obywateli, wychowanie religijne powinno odbywać się poza szkołami publicznymi,

zastąpione być powinno wiedzą o etyce oraz wychowaniem obywatelskim. Posługa

religijna w szpitalach i zakładach karnych powinna odbywać się na zasadach

ogólnych, a instytucje związane z bezpieczeństwem państwa powinny być

uwolnione od jej opłacania.


Depenalizacja zabiegu usunięcia ciąży . Mamy pełną świadomość, że debata nad

prawami kobiet wymaga czasu, poprzedzając ją oczekujemy, że natychmiast po

wygranych wyborach nastąpi depenalizacja wszelkich czynów związanych z

usunięciem ciąży. Ten formalny akt ułatwi dyskusję na temat prawa do

nieskrępowanej aborcji do 12 -16 tygodnia ciąży.


Unia Europejska.

Sześć lat rządu pisowskiego prowadzi na ścieżkę wygaszania

naszej obecności w UE, szczególnie w zakresie reguł praworządności.

Bezpośrednim skutkiem tych działań jest marginalizacja polskiego udziału w

kształtowaniu ważnych decyzji unijnych organów. To nieakceptowalne.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest czymś najlepszym co przydarzyło się

nam w ciągu ostatnich czterystu lat. Oczekujemy, że nowy rząd będzie wspierał

pogłębioną integrację w ramach Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie

praworządności, ochrony klimatu, systemu fiskalnego i obronnego.


Klimat.

Ochrona klimatu czy raczej stworzenie warunków do odwrócenia

negatywnych zmian klimatycznych stanowi wyzwanie XXI wieku. W Polsce

największym wyzwaniem w tym zakresie jest dekarbonizacja, każdy rok jej

zaniechania czy ograniczania przyczynia się do śmierci dziesiątek tysięcy ludzi.

Ważnym elementem polityki klimatycznej są nakłady budżetu na badania naukowe i

rozwiązania technologiczne szczególnie w zakresie pozyskiwania czystej energii

bez śladu węglowego oraz możliwości gromadzenia energii elektrycznej.


Edukacja.

Klęską ostatniego trzydziestolecia jest system edukacji publicznej.

Zaniechania w tym zakresie skutkują recydywą rządu PiS-u. System edukacji

wymaga przede wszystkim głębokiego przemyślenia i rozważnych decyzji. Temu

trzeba poświęcić wiele lat. Niezbędne są również działania doraźne. Najważniejsze

to zwiększenie roli rodziców, nauczycieli i młodzieży we wspólnym procesie

podejmowania decyzji w sprawach wyboru władz szkolnych i programu nauczania.

Natychmiast po wyborach wdrożenia wymaga program przygotowania dzieci i

młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim, co oznacza zdefiniowanie

takich pojęć jak demokracja, wolność (słowa, prasy), równych praw bez względu na

rasę, wyznanie, płeć itp., zapoznanie z systemem politycznym i konstytucyjnym

(władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza oraz prawa i wolności

obywatelskie), systemem administracji publicznej z elementami prawa w zakresie

umożliwiającym swobodne poruszanie się przy załatwianiu spraw obywatelskich,

pracowniczych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zasadami

społeczeństwa informatycznego. A także ważne elementy historii ostatniego stulecia

szczególnie te, które stanowią balast w stosunkach z innymi społecznościami jak

nasi sąsiedzi (Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Słowacy, Czesi i ci kluczowi Rosjanie

i Niemcy) a także antysemityzm i stosunek do migrantów. Zajęcia tego przedmiotu

powinny obejmować co najmniej cztery godziny tygodniowo.


Imigranci.

Polska traci mieszkańców tak ze względu na zmniejszającą się liczbę

urodzeń jak i emigrację, zwłaszcza młodych Polaków. Zapobiec temu może

stworzenie warunków przyjmowania migrantów co oznacza zapewnienie im miejsca

zamieszkania wykluczającego tworzenie gett, wprowadzenie obowiązku nauki

języka polskiego, zapewnienie miejsca pracy i środków utrzymania przez rok,

wreszcie nabór chętnych do emigracji w miejscu ich dotychczasowego

zamieszkania, a na koniec pewność, że nie podjęcie pracy czy działalności

biznesowej skutkować będzie wydaleniem do ojczystego kraju. Ważnym postulatem

jest przyznanie imigrantom niektórych praw politycznych, do organizowania się,

wstępowania do organizacji broniących praw pracowniczych i praw

przedsiębiorców, czynnego i biernego prawa wyborczego do samorządu lokalnego.


Kryzys demograficzny.

Dużo ważniejsze są działania, dzięki którym zachęcimy Polaków do zakładania rodziny i posiadania dzieci. Z badań wynika, że młode pokolenie za główne przeszkody do podjęcia decyzji prokreacyjnych uważa niestabilność zatrudnienia i brak dostępu do taniego mieszkania komunalnego.

Likwidacja a co najmniej ograniczenie umów cywilnoprawnych i czasowych,

zachęcanie pracodawców do zawierania umów o pracę na czas nieokreślony

pomoże rozwiązać pierwszy problem. Przywiązanie do własności mieszkania i

dotkliwy brak zasobów i budownictwa komunalnego stwarza palący problem

dostępu do tanich mieszkań na wynajem i co za tym idzie brak gotowości do

posiadania dzieci. Jedynym sensownym jego rozwiązaniem jest wdrożenie

dziesięcioletniego projektu budowy trzech milionów czynszowych mieszkań

komunalnych ze środków budżetowych i długu publicznego na terenach Skarbu

Państwa i gmin. Mieszkania przeznaczone będą dla młodych ludzi w okresie między

osiemnastym a trzydziestym piątym rokiem życia, o wielkości wynikającej z

sytuacji rodzinnej, przy czynszu nieprzekraczającym 1/5 płacy minimalnej

miesięcznie. Ukończenie 35 roku życia oznacza konieczność opuszczenia lokalu lub

zgodę na stawkę czynszu rynkowego. Mieszkania nie mogą być sprzedane ani

zastawione.

Opowiadamy się za reanimacją systemu budownictwa spółdzielczego i stworzeniem

zachęt do budowania mieszkań w tym systemie.

Wdrożenie projektu wymaga 2 do 3 lat prac projektowych, przygotowania gruntów i

infrastruktury. Oczekujemy zaangażowania nowo wybranego parlamentu w

realizację tego społecznie ważnego programu.


Wyrażamy głębokie przeświadczenie o konieczności powołania koalicji wyborczej

deklarującej potrzebę wdrożenia powyższych zmian. Nie jest to lista skończona

(zdrowie, ekologia, media, aparat bezpieczeństwa), ale te uważamy za

najważniejsze. Mamy również nadzieję, że partykularne interesiki partii i

różnorodnych organizacji obywatelskich nie zaprzepaszczą szansy na oczekiwane

zmiany. Dwa lata z kawałkiem to tylko pozornie bezmiar czasu. Tak naprawdę to

chwila. Nie zmarnujmy jej!


Forum Długiego Stołu

Warszawa, 8 kwietnia 2021 roku9 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fryderyk Zoll 4 CZERWCA

Jest to jedna z najważniejszych dat polskiego kalendarza. Symbolizuje zwycięstwo odniesione nad dyktaturą w najlepszy możliwy sposób: bez rozlewu krwi, w wyniku narodowej zgody. Ćwierćwiecze demokracj

Konferencja Ambasadoròw RP: SPRAWA KOPALNI TURÓW

Arogancja, brak strategii, kompetencji, rozwagi i umiejętności kompromisu 1. Skarga Czech na Polskę oraz decyzja Trybunału Sprawiedliwości nakazująca zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni